całkowite zachmurzenie 9.82 °C, całkowite zachmurzenie

Youtube

Menu

Wodociągi w pytaniach i odpowiedziach

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
W środę 29 maja, na wniosek burmistrza Sławkowa, radni jednogłośnie (przy 13 obecnych na sesji), podjęli uchwałę o likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Urząd miasta wyjaśnia, na czym będą polegały zmiany.
{[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 4 minuty

Kiedy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie przestanie istnieć?

MZWiK przestanie istnieć 1 stycznia 2020 roku. Do tego czasu załatwione zostaną wszystkie sprawy formalne, związane z likwidacją zakładu budżetowego.

Kto będzie realizował zadania MZWiK po jego zlikwidowaniu?

Zadania będą realizowane bezpośrednio przez urząd miasta. Na żadnym etapie wdrażanych zmian nie ma mowy o prywatyzacji wodociągów. Miasto nie ma w planach sprzedaży zakładu.

W jakim celu wprowadzane są zmiany i likwidowany MZWiK?

Zmiany mają na celu poprawę jakości, efektywności i skuteczności działań związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków. Rozwiązania wzorowane są na samorządach, w których taki sposób realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z powodzeniem funkcjonuje już od lat (np. Dobczyce). Chodzi również o zwiększenie dyscypliny pracy i dokładności w realizowaniu zadań przez pracowników, których bezpośrednio nadzorować będzie urząd miasta.  Ponadto współpraca w zakresie wiedzy i doświadczenia z dużymi zakładami wodociągowymi (np. z Krakowa) pomoże w usprawnieniu procesów technologicznych i organizacji pracy.

Czy poprawi się odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców?

W dalszym ciągu wywóz ścieków będzie realizowany sprzętem aktualnie dostępnym w zakładzie. Planowane zmiany organizacyjne mają doprowadzić do zwiększenia zakresu obsługi mieszkańców przez miejskie samochody asenizacyjne. Ponadto w dalszym ciągu utrzymana zostanie możliwość obsługi przez podmioty prywatne w tym zakresie.    

Czy Sławków będzie zaopatrywany w wodę z Olkusza?

Nie. W tym zakresie nic się nie zmieni. Woda czerpana będzie jak dotychczas z ujęcia przy ulicy Okradzionowskiej.

Dlaczego w zeszłym roku zostało wykonane połączenie sławkowskiej sieci wodociągowej z siecią olkuską?

Zadanie to zostało zrealizowane w związku ze zmianami przepisów prawa, które nakładają obowiązek zapewnienia przez dostawcę wody posiadanie zapasowego źródła. Sławków wcześniej nie posiadał takiego zabezpieczenia.

Kto będzie decydował o cenach wody?

Poziom cen wody, jak dotychczas, ustalany będzie przez miasto w uzgodnieniu z instytucją rządową do tego powołaną o nazwie Wody Polskie.

Gdzie będą wnoszone opłaty za wodę?

Opłaty mieszkańcy wnosić będą tak, jak dotychczas, w kasie urzędu miasta w Ratuszu albo przelewem bankowym tradycyjnym lub elektronicznym.

Co stanie się z majątkiem MZWiK (urządzeniami, maszynami, siecią)?

Majątek zlikwidowanego zakładu pozostanie własnością miasta i nadal będzie służył zaspokojaniu  potrzeb mieszkańców. Dzięki przejęciu zadań przez miasto zwiększony będzie także nadzór nad majątkiem zakładu. Wygospodarowane oszczędności (dzięki optymalizacji zatrudnienia i zmianie sposobu zarządzania) pozwolą między innymi na zwiększenie tempa prac przy konserwacji sieci wodociągowej w mieście.


Pełna treść uzasadnienia do uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie

Z chwilą zakończenia likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie dotychczasowe zadania Gminy Sławków, wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, realizowane przez Zakład na podstawie nadanego mu statutu, będą realizowane bezpośrednio przez Gminę Sławków, a nie pośrednio w formie jednostki organizacyjnej w postaci zakładu budżetowego jakim jest do zakończenia likwidacji MZWiK w Sławkowie.

Likwidacja Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie uwzględnia potrzeby społeczne, organizacyjne i racjonalności dysponowania środkami budżetu Miasta Sławków. Ze względu na wyższą sprawność i efektywność kosztową wykonywania zadań własnych w niewielkim gminach stosuje się rozwiązania bezpośredniej realizacji zadań komunalnych przez gminy, a nie w formie jednostki organizacyjnej w postaci zakładu budżetowego.

Przy planowanej zmianie realizacji zadań zostanie zachowana ciągłość w realizacji zadań własnych Gminy Sławków. Mienie, należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu na dzień zakończenia likwidacji przejmie Gmina Sławków. Przejęcie bezpośrednie realizacji zadań przez Gminę Sławków pozwoli na elastyczne wykorzystanie zasobu osobowego i majątkowego, w celu optymalizacji efektów z wykorzystania środków finansowych budżetu Gminy. Celem uchwały jest stworzenie optymalnego modelu ekonomicznego i organizacyjnego, uwzględniającego wielkość Miasta Sławkowa, pozwalającego na efektywne wykorzystanie posiadanego potencjału technicznoorganizacyjnego i majątkowego likwidowanego Zakładu. Zakładany efekt ma się sprowadzić do polepszenia jakości świadczonych usług publicznych. Ponadto dalsze prowadzenie działalności w obecnym kształcie organizacyjnym i prawnym nie stwarza możliwości rozwoju usług komunalnych i ich osiągnięcia przy najniższych kosztach.

Za zmianą sposobu realizacji zadań własnych Miasta Sławkowa, wykonywanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie przemawiają przede wszystkim:

 1. Konieczność podwyższenia sprawności organizacyjnej i efektywności działania.
 2. Zwiększenie stopnia nadzoru nad wykonywanymi zadaniami wodociągowo-kanalizacyjnymi i wybranymi zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej.
 3. Przeprowadzenie zmian organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia kosztów osobowych i rzeczowych.
 4. Możliwość zwiększenia zakresu outsourcingu czyli wydzielenia ze struktury organizacyjnej likwidowanego Zakładu niektórych samodzielnie realizowanych dotychczas zadań i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom co umożliwi:
  a) obniżenie i bardziej efektywną kontrolę kosztów operacyjnych,
  b) skoncentrowanie się na specjalizacji w zakresie obsługi gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Sławkowa,
  c) zwiększenie sprawności i efektywności wykonywania wybranych zadań z zakresu gospodarki komunalnej w związku z brakiem możliwości zakupu nowoczesnych technologii dla niewielkiej skali działalności,
  d) pozyskanie zasobów, których likwidowany MZWiK nie dysponuje, w tym wiedzy eksperckiej i know-how.

Mając na względzie powyższe argumenty, a w szczególności cel jakim jest podnoszenie jakości świadczonych usług komunalnych dla mieszkańców Sławkowa oraz możliwość ograniczenia kosztów ich realizacji, które ponosi Gmina Sławków, podjęcie uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego jest uzasadnione.

 

Poleć: Facebook Twitter Google + Wykop
Drukuj Drukuj do pdf

Polecamy

 Mapa

Mapa

Rozumiem

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w "Polityce prywatności"

Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.